(PDF) 2019 ASHRAE Handbook – HVAC Applications (SI)

$3.99